Skip to content

ZESPÓŁ

AM9I9540 kopia

dr hab. Katarzyna Kotarska, prof. US

Prorektor ds. Studenckich

Basia3

dr Barbara Chojnacka

Celina Timoszyk

dr Celina Timoszyk – Tomczak

Edyta Sielicka

dr Edyta Sielicka

Basia Żakowska

dr Barbara Żakowska

M. Piłat

dr Marzena Piłat

AM9I9540 kopia

dr hab. Katarzyna Kotarska, prof. US

Prorektor ds. studenckich

. 

doktor habilitowana nauk o kulturze fizycznej, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest autorem i współautorem ponad 120 prac naukowych , w tym 5 monografii i skryptu z zakresu obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Zainteresowania naukowe obejmują problematykę uwarunkowań aktywności fizycznej w różnych grupach społecznych, która ewaluowała od aktywności małych dzieci (żłobkowych i przedszkolnych), poprzez osoby w różnym wieku do osób przewlekle chorych. W podejmowanych projektach badawczych w sposób systematyczny stara się przedstawić aktywność fizyczną jako kluczowy integrujący element zdrowego stylu życia oraz jako czynnik wspomagający profilaktykę zdrowia. Promotorka 200 prac dyplomowych, recenzentka wielu prac dyplomowych oraz doktorskich. Dr hab. Katarzyna Kotarska, prof.US była i jest członkiem oraz przewodniczącą licznych komisji wydziałowych, senackich, wieloletnim członek rady wydziału, rady instytutu i senatu. Pełniła funkcję Prodziekana ds. Studenckich 2012 -2016 oraz 2016-2020, Kierownika Katedry, funkcję p.o. Dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej 2019-2020, obecnie pełni funkcję Prorektora ds. Studenckich 2020-2024, jest członkiem Dyrekcji Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 2020-2024.

Uzyskała Nagrody JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za szczególne osiągnięcia naukowe w 2005 r., 2010r. ,2014r. , 2016r., 2021r.. Ukończyła ponad 30 kursów i szkoleń z zakresu kultury fizycznej i sportu. Autorka specjalizacji z Trenera Personalnego na kierunku wychowanie fizyczne 2016r. Organizatorka zawodów z gimnastyki sportowej dla studentów w latach 1994 -2020.

Od wielu lat pracuje na rzecz studentów Uniwersytetu Szczecińskiego, co zaowocowało nagrodami przyznawanymi właśnie przez studentów – Nagroda Mentora Wydziału przyznana w 2013r., 2015r., 2016r.- ,2017r. oraz w roku 2018 otrzymała wyróżnienie przyznane przez Forum Studenckie Uniwersytetów w Polsce – Nagroda Ambasadora Uniwersyteckiego.

Pełniąc funkcję Prorektora ds. studenckich na Uniwersytecie Szczecińskim od 2020 r. za cel stawia sobie wychodzenie naprzeciw potrzebom studentów naszej uczelni, rozpoznawanie tych potrzeb, udzielanie im wsparcia, tworzenie przestrzeni do dialogu oraz rozwoju.

Basia3

dr Barbara Chojnacka

– uczelniany koordynator ds. wsparcia studentów US. 
barbara.chojnacka@usz.edu.pl

Dr nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego. Pedagog (ped. opiekuńczo-resocjalizacyjna i szkolna) oraz socjolog (socjologia stosowana), psychoterapeutka w nurcie systemowym w trakcie certyfikacji.  

Opiekun Koła Naukowego Wolontariatu Studenckiego. Założycielka i Prezes Fundacji Akcja Serducho, wieloletni wychowawca w placówkach wsparcia dziennego (świetlice, klub młodzieżowy). Pracuje z młodzieżą i ich rodzinami w zakresie wzmacniania kompetencji społecznych, rozwoju oraz aktywizacji. Swoje zainteresowania naukowe i praktykę pedagogiczną koncentruje wokół problematyki rodziny, doświadczeń rodzinnych, ról realizowanych w systemie rodzinnym, a także sytuacji dziecka w rodzinie w kontekście przemian społecznych oraz pracy środowiskowej. Autorka książki pt. „Doświadczenie parentyfikacji. Perspektywa biograficzna” (Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2021). 

W ramach Zespołu WiR koordynuje pracami obszaru wsparcia oraz tworzy system wsparcia dla studentów będących opiekunami (young adult carers). 

Więcej informacji…

Celina Timoszyk

dr Celina Timoszyk – Tomczak

koordynator ds. wsparcia psychologicznego studentów US 
celina.timoszyk-tomczak@usz.edu.pl

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Od 1995 roku adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego, naukowo zajmujący się przede wszystkim psychologią emocji i motywacji, w tym szczególnie psychologią temporalności Autorka wielu publikacji naukowych z tego zakresu. W praktyce psychoterapeuta pracujący głównie z dorosłymi i młodzieżą, będącymi w kryzysach adaptacyjnych, z zaburzeniami emocjonalnymi oraz zaburzeniami osobowości.  

Współorganizator i opiekun studenckiej inicjatywy „Studenci w Pandemii”, w której studenci udzielali wsparcia online w trakcie pandemii. Opiekun Koła Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii „INTER VERBA” 

W ramach Zespołu WiR odpowiada za wsparcie i pomoc psychologiczną dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego.  

Więcej informacji…

Edyta Sielicka

dr Edyta Sielicka

koordynator ds. wolontariatu studentów US 
edyta.sielicka@usz.edu.pl

Doktorka nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, nauczycielka dyplomowana, socjolożka, socjoterapeutka, adiuntka w Katedrze Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Szczecińskiego, członkini Związku Harcerstwa Polskiego. 

Zainteresowania badawcze koncentruje wokół tematyki edukacji tanatologicznej i jej jakości oraz znaczenia dla prawidłowego rozwoju człowieka. Autorka artykułów, których zagadnienia dotyczą sytuacji edukacyjnej dzieci i młodzieży w kryzysie, budowania sieci wsparcia społecznego przez instytucje państwowe oraz organizacje pozarządowe. 

Od zawsze wolontariuszka, zaangażowana w szereg działań społecznych zarówno w roli organizatorki, jak i uczestniczki, prowadzi kształcenie i wsparcie metodyczne jako członkini Związku Harcerstwa Polskiego, jest członkiem Zespołu ds. Wsparcia Psychologicznego przy Głównej Kwaterze ZHP,  Współzakładała i prowadziła działania organizacji pozarządowych głównie ukierunkowane na wsparcie i rozwój dzieci i młodzieży. 

 

W ramach Zespołu WiR współtworzy i koordynuje Centrum Wolontariatu studentów Uniwersytetu Szczecińskiego.  

Więcej informacji

Basia Żakowska

dr Barbara Żakowska

koordynator ds. integracji międzykulturowej studentów US 
barbara.zakowska@usz.edu.pl

Doktor nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz filologii angielskiej, tutor edukacyjny. Pedagogiczne doświadczenie z zakresu edukacji międzykulturowej zdobyła w  Szkole Międzynarodowej w Szczecinie (Szczecin International School), w której pracowała 8 lat realizując założenia edukacyjne programów międzynarodowych oraz  współpracując z uczniami,  rodzicami oraz nauczycielami wielu narodowości z całego świata.

Zdobyta wiedza na temat międzynarodowej edukacji oraz umiejętności wykształcone podczas pracy w tak kulturowo zróżnicowanym środowisku pozwoliły na rozwój kompetencjach społecznych oraz międzykulturowych. Uczestniczka wielu szkoleń z zakresu edukacji międzykulturowej, w tym udział w międzynarodowej konferencji dla nauczycieli szkół międzynarodowych „Festival of Learning” w Londynie. W roku szkolnym 2021/22 prowadziła w ramach wolontariatu zajęcia z nauki języka polskiego dla dzieci z Ukrainy. Miłośniczka biegania, spotkań z przyjaciółmi oraz jamników. 

W ramach zespołu WiR organizuje i koordynuje działania (wsparcie, integracja) skierowanego do studentów zagranicznych Uniwersytetu Szczecińskiego.  

Więcej informacji

M. Piłat

dr Marzena Piłat

koordynator ds. wsparcia psychologicznego studentów zagranicznych oraz wsparcia wzajemnego. 
marzena.pilat@usz.edu.pl

Psycholog, adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej i Rozwojowej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorka publikacji popularnonaukowych i naukowych, w tym monografii pt. Wojna. Trauma. Migracja. Problemy zdrowia psychicznego uchodźców z Czeczenii. Naukowo zajmuje się przede wszystkim psychologią traumy, uchodźstwa, terroryzmu, wojny, psychologią zdrowia i rozwojową. Posiada też długoletnie, praktyczne doświadczenie zawodowe, w tym od 1995 r. w zakresie psychologii międzykulturowej. Pracując, m.in. w Ośrodkach dla Cudzoziemców, Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Archidiecezji Lubelskiej, Urzędzie ds. Cudzoziemców, Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie, udzieliła pomocy psychologicznej ponad 4 tysiącom migrantów przymusowych oraz dobrowolnych – zarówno dorosłym, jaki dzieciom. Osoby te pochodziły m.in. z: Bośni i Hercegowiny, Czeczenii, Armenii oraz wielu innych republik byłego ZSRR, Mongolii, Afganistanu, Pakistanu, Sri Lanki, Iraku, Iranu, Somalii, Sudanu, Konga, Angoli, Algierii, Egiptu, Libii, Ukrainy. Pracuje w nurcie logoterapii Viktora E. Frankla – twórcy III wiedeńskiej szkoły psychoterapii. Ukończyła szkolenie akredytowane przez International Association of Logotherapy and Existential Analysis at the Viktor Frankl Institute Vienna. Za swoje zaangażowanie w pomoc migrantom została doceniona przez Departament Stanu USA udziałem w programie International Visitor Leadership Program (IVLP) i wyjazdem studyjnym do tego kraju w 2012 r., w celu poznania amerykańskich instytucji rządowych i NGO’ów zajmujących się wsparciem uchodźców, interwencją kryzysową, specjalistyczną pomocą psychologiczną dla ofiar traumy. Opiekunka Koła Naukowego Psychologii Społecznej „LOGOS”.

Więcej informacji…

Skip to content