Skip to content

ZESPÓŁ

AM9I9540 kopia

dr hab. Katarzyna Kotarska, prof. US

Prorektor ds. Studenckich

Kasia Kazojć

dr Katarzyna Kazojć

M.J. 01

dr Marcin Janowski

AM9I7335

dr Barbara Czerniachowicz

AM9I9540 kopia

dr hab. Katarzyna Kotarska, prof. US

– Prorektor ds. studenckich 

doktor habilitowana nauk o kulturze fizycznej, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest autorem i współautorem ponad 120 prac naukowych , w tym 5 monografii i skryptu z zakresu obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Zainteresowania naukowe obejmują problematykę uwarunkowań aktywności fizycznej w różnych grupach społecznych, która ewaluowała od aktywności małych dzieci (żłobkowych i przedszkolnych), poprzez osoby w różnym wieku do osób przewlekle chorych. W podejmowanych projektach badawczych w sposób systematyczny stara się przedstawić aktywność fizyczną jako kluczowy integrujący element zdrowego stylu życia oraz jako czynnik wspomagający profilaktykę zdrowia. Promotorka 200 prac dyplomowych, recenzentka wielu prac dyplomowych oraz doktorskich. Dr hab. Katarzyna Kotarska, prof.US była i jest członkiem oraz przewodniczącą licznych komisji wydziałowych, senackich, wieloletnim członek rady wydziału, rady instytutu i senatu. Pełniła funkcję Prodziekana ds. Studenckich 2012 -2016 oraz 2016-2020, Kierownika Katedry, funkcję p.o. Dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej 2019-2020, obecnie pełni funkcję Prorektora ds. Studenckich 2020-2024, jest członkiem Dyrekcji Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 2020-2024.

Uzyskała Nagrody JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za szczególne osiągnięcia naukowe w 2005 r., 2010r. ,2014r. , 2016r., 2021r.. Ukończyła ponad 30 kursów i szkoleń z zakresu kultury fizycznej i sportu. Autorka specjalizacji z Trenera Personalnego na kierunku wychowanie fizyczne 2016r. Organizatorka zawodów z gimnastyki sportowej dla studentów w latach 1994 -2020.

Od wielu lat pracuje na rzecz studentów Uniwersytetu Szczecińskiego, co zaowocowało nagrodami przyznawanymi właśnie przez studentów – Nagroda Mentora Wydziału przyznana w 2013r., 2015r., 2016r.- ,2017r. oraz w roku 2018 otrzymała wyróżnienie przyznane przez Forum Studenckie Uniwersytetów w Polsce – Nagroda Ambasadora Uniwersyteckiego.

Pełniąc funkcję Prorektora ds. studenckich na Uniwersytecie Szczecińskim od 2020 r. za cel stawia sobie wychodzenie naprzeciw potrzebom studentów naszej uczelni, rozpoznawanie tych potrzeb, udzielanie im wsparcia, tworzenie przestrzeni do dialogu oraz rozwoju.

Kasia Kazojć

dr Katarzyna Kazojć

– uczelniany koordynator ds. rozwoju studentów US. 

 

Dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Instytucie Zarządzania Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, menedżer z wieloletnim doświadczeniem w obszarze zarządzania i restrukturyzacji przedsiębiorstw. 

 

Opiekun Koła Naukowego Biznes Innowacje Networking i Prezes Fundacji Biznes Innowacje Networking, która powstała w efekcie rozwoju Koła Naukowego i ma na celu przybliżenie studentów do środowiska biznesowego, zdobywanie doświadczenia zawodowego oraz integrację sfery naukowej ze sferą biznesową. Jest certyfikowanym tutorem, doradcą ekonomicznym, autorką strategii, analiz, ekspertyz i raportów dla przedsiębiorstw, szpitali i innych organizacji, a także publikacji naukowych w obszarze innowacji, CSR, zarządzania, ekonomii. Inicjatorka i organizatorka wielu projektów medycznych i społecznych. Jest pomysłodawczynią Plebiscytu Równa Firma dla firm społecznie odpowiedzialnych w województwie zachodniopomorskim, w którym od 2013 r. pełni funkcję Przewodniczącej Kapituły Plebiscytu. Od 2018 r. organizuje również Plebiscyt Menedżer Roku. 

 

W ramach Zespołu WIR koordynuje pracami obszaru rozwoju oraz tworzy system współpracy pomiędzy studentami i jednostkami działającymi w otoczeniu biznesowym. 

M.J. 01

dr Marcin Janowski

– koordynator uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Uniwersytetu Szczecińskiego

Dr nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, adiunkt w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno – ekonomicznej Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Pełniący funkcję opiekuna Koła Naukowego EconomUS, które nieustannie i aktywnie działa od 2009 roku. Zaangażowany w projekty, programy realizujące cele przedsiębiorczości społecznej. Pełniący funkcję eksperta, trenera w projektach COMBA, Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. Współpracujący z instytucjami otoczenia gospodarczego realizującymi cele społeczne. Wieloletni współpracownik, ekspert i kierownik projektów badawczych realizowanych dla Polskiej Fundacji Społeczeństwa Przedsiębiorczego. Wielokrotnie zaangażowany w projekty edukacyjne młodzieży na poziomie podstawowym i średnim, tj.: As Kompetencji, Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy, Młody E- Lider, Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Współautor wielu publikacji poruszających tematykę Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CSR), Ekonomii Społecznej, aspektów zrównoważonego rozwoju, kreacji marki i szeroko rozumianej mikroekonomii. Współautor cyklicznych raportów dotyczących analizy rynku pracy, badań ogólnopolskich dotyczących Kół Gospodyń Wiejskich. Realizator projektu „Moja pierwsza spółdzielnia uczniowska”. Wieloletni aktywny członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

W ramach Zespołu WIR jest odpowiedzialny za wsparcie i pomoc merytoryczną w aspekcie działalności i rozwoju uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich, działających na Uniwersytecie Szczecińskim.

Basia Czerniachowicz

dr Barbara Czerniachowicz

– koordynator ds. projektów studenckich

doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego (na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania). Doświadczenie w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych zdobyła na Uniwersytecie Szczecińskim oraz przy wieloletniej współpracy jako konsultant i doradca m.in. z PwC Advisory Sp. z o.o. Sp. k., Instytutem Analiz i Ekspertyz Gospodarczych Sp. z o.o. Jest certyfikowanym tutorem, doradcą ekonomicznym oraz autorką analiz, ekspertyz i raportów dla różnych organizacji, przede wszystkim Jednostek Administracji Publicznej w Polsce. Prowadzi badania naukowe m.in. z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania przedsiębiorstwem i kapitału ludzkiego. Autorka ponad 100 publikacji naukowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i przedsiębiorczości w różnych obszarach. Inicjowała i współorganizowała wiele przedsięwzięć w ramach przedsiębiorczości akademickiej, między innymi cykliczne konferencje naukowe (m.in International Scientific Conference “Economy, Management, Environment”, Scientific International Conference “Economics and Management from a Glocal Perspective”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu “Zarządzanie innowacjami”). Pomysłodawca i główny organizator corocznych warsztatów dla studentów „Workshop in Management”, których celem jest zaprezentowanie studentom praktycznej wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz zarządzania różnorodnymi organizacjami.

W ramach Zespołu WIR zajmuje się pomocą w koordynacji i realizacji różnych projektów w ramach obszaru rozwoju.

Skip to content